Biyokütle Rüzgar Hidroelektrik Enerji Verimliliği Güneş Hidrojen Jeotermal Ruzgar Su Instagram Twitter Linkedin Youtube Facebook icon-happy icon-close icon-sad icon-download icon-search icon-cloud icon-up icon-down icon-whatsapp icon-right icon-left icon-right-alternative icon-left-alternative icon-arrow-right icon-call icon-loading icon-email icon-close icon-play icon-social-instagram icon-social-facebook icon-social-youtube
Su Kaynakları ve Su Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

Su Kaynakları ve Su Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi

“Su, hepimize ve her şeye aittir”. Yaşam suda başlayıp serpildi; bugünkü zenginliğine ve çeşitliliğine su sayesinde erişti. Gezegenimizi, bugünkü teknolojik olanaklarla gözlenebilir evren içinde halen istisnai ve biricik kılan da aynı zamanda suyun varlığı ve oluşturduğu döngüdür.

Dünya, ülkemiz, kentlerimiz şimdiye kadar görülmemiş bir hızdaki değişikliklerle karşı karşıya. İklim krizi ile yağış rejimindeki değişikler ve ortalama sıcaklıkların yükselmesi nedeni ile mevcut su kaynaklarının kapasitelerinde azalma,  kentlerin su havzalarındaki evsel, tarımsal ve endüstriyel kirlilik kaynaklı su kalitelerinde bozulma, nüfus artışı, göç ve tarımsal sulama nedeni ile giderek artan su talebi sorunları, kentlerin mevcut yer altı ve yer üstü su kaynaklarını alışılageldik yöntemlerin dışında başka bir su yönetimi mümkün yaklaşımı ile planlanmasını ve yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

“Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi” Eylül 2021 tarihi itibarı ile İzmir Büyükşehir Belediyemiz iştiraki İZENERJİ A.Ş. bünyesinde faal hale geçmiş olup çalışmalarına başlamıştır. Birçok farklı disiplinden ve alanlarında tecrübeli mühendislerden teşkil edilen birimin ana misyonu; İzmir ili yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesi, gerekli planlama ve proje çalışmalarının yapılması, iklim krizi, taşkınlar, kuraklık vb. su kaynaklı oluşan/oluşabilecek olası problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilerek gerekli çalışmaları yürütmektir. Birimin üzerinde çalışacağı başlıca konular şu şekilde sıralanabilir.

·         İzmir kentini iklim değişikliklerinin kuraklık, taşkın vb zorluklarıyla mücadelede de başarılı olması için uygun mühendislik çözümleri geliştirmek

·         İzmir kenti yer üstü ve yer altı su kaynaklarının kalite ve miktar açısından sürdürülebilir şekilde verimli kullanılması için proje ve çözüm önerileri geliştirmek ve uygulamak

·         Şehrin yerüstü ve yeraltı su ağının ve potansiyelinin yeniden değerlendirilerek uygun depolama ve kullanım alanı önerileri geliştirmek ve uygulamak,

·         Şehrin verimsiz tüketilen veya hali hazırda değerlendirilmeyen su kaynaklarını belirlemek ve bunların şehre kazandırılmasına yönelik projeleri oluşturmak ve uygulamak,

·         Dünya kentlerinde uygulanan akılcı ve verimli su kullanma, toplama ve depolama yöntemlerini takip ederek şehre yönelik uygun projeleri oluşturmak ve uygulamak,

·         Şehrin taşkın oluşturan sorunlu noktalarını ve akarsularını belirleyerek gerekli çözüm önerilerini oluşturmak,

·         Taşkın çözümlerinde klasik yöntemler yerine daha fazla çevre ve insan odaklı çözüm önerileri sunmak ve uygulamak,

·         Kent civarında bulunan atıl halde kalmış doğal alanların su odaklı olarak geliştirilmesi ve kent halkına doğal yaşam alanları kazandırılması için gerekli çalışmaları yürütmek ve uygulamak,

·         Kent merkezi civarında ve kırsalda suyu verimli kullanan tarım odaklı projeler geliştirmek ve uygulamak,

·         Endüstriyel suyun kullanımına yönelik projeler geliştirmek, su verimliliğini artırıcı teknoloji yatırımlarının yaygınlaşmasını sağlamak,

·         İzmir kentini su kaynaklı doğal afetlere karşı daha dirençli hale getirebilmek için doğa esaslı çözümleri kente entegre etmek,

·         Su sistemlerini yeşil sistemler ve kentsel altyapı ile bütünleşik ele alarak; ekolojik koridorlar oluşturmak, mühendislik çözümleri sunmak ve çevre düzenleme projeleri geliştirmek,

·         Kentli-su ilişkisinin artırılmasına yönelik stratejiler geliştirmek ve buna uygun kentsel ve kırsal peyzaj içerisinde projeler geliştirmek,

·         Kent içerisinde biyolojik çeşitliliğin artırılması ve yeşil altyapının teşvik edilmesi için su merkezli çözümler sağlamak,

·         Su yönetiminde tarım, sanayi ve evsel su kullanıcılarının, halkın katılımını esas alan yeni bir su yönetim modelleri ile ilgili katılımcı bir su yönetimi için dünya örneklerini incelemek ve kentimize özgü deneyimler geliştirmek,

·         Kullanılmış-arıtılmış suları bir su kaynağı olarak değerlendirerek, arıtılmış sular,yağmur suyu hasadı ve gri suların sanayi sektörü, tarım, evsel ve yeşil alt yapı sistemlerinde kullanımlarının yaygınlaştırılmasına yönelik proje,uygulama ve  mekanizmalar oluşturmak,

·         Başka bir tarım, başka bir tarımsal su planlaması ve yönetimi mümkün yaklaşımı ile kent sularını tarımda bilgi teknolojileri ile yönetmek, daha verimli sulama sistemleri ile daha az su tüketen ürün desenleri geliştirmeye yönelik su kaynaklı projeler geliştirmek,

·         Kenti ekosistemin su hakkını güvence altına alan tüm su kaynaklarının, sulak alanlar ve nehirlerdeki ekolojik varlığı korumaya yönelik planlama ve proje çalışmaları yapmak.

 

Yaptığımız geliştirmeler hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

E-Posta adresinizi bırakın ve her hafta gelişmelerden haberdar olun.

VEYA HİZMETLERİMİZİ İNCELE

*Kişisel bilgileriniz paylaşılmayacaktır.